GENEL

1.BAŞVURU

1.1 İşbu belge, (kısaca ESA olarak anılacak olan) ESAELEKTRONİK TECHNOLOGY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden veya onun bayileri, acenteleri veya temsilcilikleri marifetiyle ürün satın alacak özel ve tüzel kişiler arasında bir sözleşme genel satış koşullarını belirleyen bir sözleşme hükmünde olup Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunun ilgili hükümlerine tabidir.

2.GENEL BİLGİLER

2.1 ESA, işbu genel satış şartlarının tamamı kayıtsız, şartsız ve çekincesiz bir şekilde kabul edildiği beyan edilmediği müddetçe hiçbir müşteriyle sözleşme akdetmiş sayılmaz. ESA, tarafından yazılı ve teyitli olarak kabul edilmiş herhangi bir sipariş ve satış sözleşmesi bu genel şartın istinasıdır.

2.2 ESA’nın çalışanları, ülke satış müdürleri, temsilcileri, acenteleri ve bayileri tarafından, İşbu genel satış şartları göz ardı edilerek akdedilen bütün satış sözleşmeleri geçersiz olup kati hukuki ve mali boyutları açısından ESA’yı kati suretle bağlamaz. Müşteri, bu hükmü peşinen kabul ettiğini taahhüt ve beyan eder.

3.FİYATLAR VE TEKLİFLER
3.1 Aksine yazılı bir anlaşma olmadığı müddetçe ESA tarafından yazılı teklif niteliğinde olan belgeler, ürünün tanımını, miktarını ve birim başına fiyatını ve siparişin kabul edilmesi için müşterinin müteakip 10 gün içinde cevap vermesi gerektiği bilgisini kapsamalıdır.

3.2 ESA, tarafından broşür ve diğer fiyat tablolarında belirtilen fiyatlar, genel fiyat niteliğinde olup tekliflere esas teşkil edemezler.

4.SATIŞ SÖZLEŞMESİ
4.1 Müşterinin vermiş olduğu siparişe konu malların ESA tarafından, üreticisi konumundaki ESA elettronica SPA’dan satın alınması sürecinden önce müşterinin siparişiyle kati yazılı onayı vermiş olması gereklidir.
4.2 Satış teklifi şu prosedürlere uygun olarak yapılır: ESA, teklifin alınmasından itibaren 5 çalışma günü içerisinde müşteriye ürünle ilgili eksiksiz bütün detayları ve banka transferi için banka bilgilerini içeren bir teklif onayı gönderir.
4.3 Sipariş Onayı, geleneksel sıralama dışına çıkarak ürün tanımlarına, satın alma fiyatı ve teslim şartlarına dair farklı bilgiler içerebilir.
4.4 Bir satış sözleşmesinin geçerli olabilmesi, hukuki sonuç ve etkilerini doğurabilmesi için ESA tarafından gönderilen sipariş onayının, müşteri tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gereklidir. Bu şekil şartı sözleşmenin geçerliliği için asli unsur niteliğinde olup herhangi bir istisna kabul etmemektedir.

5.SİPARİŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİKLER
5.1 Alıcının teklifi onaylamasının akabinde satış sözleşmesi tekemmül edeceğinden bu sözleşme, ESA’nın yazılı muvafakati olmadan ve tek taraflı olarak hiçbir suretle iptal edilemez, değiştirilemez.
5.2 Müşteri, onaylı siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak istediği zaman, taleplerini yazılı olarak ve ivedilikle ESA’ya iletecektir. ESA sözleşmenin şartlarını değiştirip değiştirmeme hakkını saklı tutar.
5.3 Değişiklik şartlarının ESA tarafından ret edilmesi halinde başlangıçtaki satış sözleşmesi bütün hukuki sonuç ve etkileriyle geçerli olacaktır.

6.TESLİM ŞARTLARI
6.1 ESA’nın ihmalinden veya kusurundan kaynaklanmayan gecikmelerin söz konusu olması halinde sipariş onayında belirtilen teslimat detaylarının sadece bilgi amaçlı olduğu addolunacak ve ESA için hiçbir bağlayıcılık arz etmeyecektir. Alıcı, bu durumlarda ESA’nın sorumluluk kabul etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Alıcı, onaylı siparişin konusu malların tamamının veya bir kısmının gecikmeli teslim edilmesi hallerinde, gecikmeden mütevellit herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunmayacağını; ürün bedellerinin tamamını veya bir kısmını ödemeden imtina etmeyeceğini veya ödeme sürelerini zarar ve ziyana karşılık gelmek üzere geciktirmeyeceğini kati ve gayri kabili surette kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.AMBALAJ
7.1 Aksi Taraflar arasında yazılı olarak belirlenmediği müddetçe yazım ve ambalaj ve paketleme maliyetleri Alıcıya aittir.

8.ÖDEME KOŞULLARI
8.1 Satış sözleşmesinde aksi yazılı olarak kararlaştırmadığı müddetçe sipariş onayına konu olan ürünlerin ödemeleri ESA tarafından bildirilen bankaya yapılacak transferler marifetiyle ödenecektir.
8.2 Alıcı, mal bedellerinin ödemesiyle ilgili her türlü banka evrak ve bilgisini satıcının ilk talebinde kendisine göndermeyi kabul ve beyan eder.
8.3 Yasal merkezleri Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan sermaye şirketlerinin mevzu bahis olması ve satış sözleşmesinde yazılı olarak karara bağlanması şartıyla ürün bedellerinin ödemesi istisnai olarak, asıl keşidecisi müşteri olan çeklerle veya asıl müşterilerin 3. şahıslardan aldığı ve asıl müşterinin cirosunu havi çeklerle de yapılabilir.
8.4 Ödemelerin çekle yapılmasına izin vermek ESA’nın sorgulanamaz tek taraflı takdirine bağlıdır.

9.NAKLİYAT, TAŞIMA VE SEVKİYAT
9.1 ESA, müşteri tarafından siparişi verilen malları alıcı’nın nakliyecisine fatura ve irsaliyesiyle birlikte teslim etmekle teslim yükümlüğünü ifa etmiş sayılacak ve bu safhadan sonraki bütün zarar ziyan ve diğer yükümlülükler alıcı’ya geçecektir.
9.2 Ürünlerin teslimi mülkiyetin teslimini temsil eder ve ürünlerin nakliye süresindeki riskleri alıcıya aittir. ESA’nın malların nakliyesini üstlendiği hallerde bile bu risk alıcıya ait olmaya devam eder. Bu halde ESA nakliye ücreti sigorta bedelini de kapsar.

10.TEKNİK BİLGİ VE DİĞER BİLGİLER
10.1 Broşürlerde yer alan teknik özellikler, ekipmanlar ve bileşenleri, ürünlerin boyutları, bağlantı elemanları gibi detaylar ESA’nın ürünleri aynı detaylarla teslim edeceğini garanti etmez.
10.2 Ayrıntılı bilgi tedariki ve veri bağlama işlemi müşteri tarafından yazaılı olarak talep edilmesi üzerine sunulabilir.
10.3 Tüm teknik veriler yürürlükte olan büyük ulusal ve uluslararası teknik kurallara göre kabul edilen hata paylarına uymaktadır.
10.4 Sipariş onaylandıktan sonra bile, ESA Elektronik Technology Ticaret Limited Şirketi (ESA Türkiye) ürünün tümünde ya da bir kısmında ya da kullanılan sistemlerde değişiklik yapma, farklı araçlar ve teknolojilerle yapılmış olsa da daha üstün performans ve özellikler sunan ürünlerle değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda ESA, alıcıyı önceden bilgilendirmek zorunda değildir.

11.ALACAKLAR
11.1 Onaylı Siparişe konu malların eksik tesliminden kaynaklanan her türlü bildirimin teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ESA’ya yapılması zorunludur. Bu süreyi aşan bildirimler hükümsüzdür.

12.GERİ GELEN EŞYA
12.1 Her türlü ürünün veya ilgili ekipmanın iadesi hususunun ESA’yla müzakere edilerek onayının alınmış olması gereklidir. Bununla birlikte üreticiden kaynaklanmayan sebeplerle iade işleminin yapılabilmesi tamamen üreticinin kararına bağlıdır. Üreticinin malın iadesini kabul edebilmesi için ürünün orijinal ambalajında olması, tam, eksiksiz olması ve zarar görmemiş olması gereklidir.
12.2 Geri dönen ürünlerde taşıma ve lojistik, depolama, yönetim ve benzer maliyetler ESA tarafından tespit olunacak süre içinde karşılanır.

13GARANTİ
13.1 Ürünlerin tamamı, alıcıya gönderilmeden evvel üretim ve malzeme hatalarına ve ayıplarına karşı ciddi denetimlere tabi tutulur.
13.2 ESA, imalat hatası taşıyan donanım ve cihazları tescil plakasındaki tarihten itibaren 24 (yirmi dört) ay süresince, ürün değişimi yapmayı taahhüt eder. Ürün ve cihazların hatalı kullanım halleri hariçtir. Ancak, kusurların garanti süresi içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
13.3 ESA Elektronik Technology Ticaret Limited Şirketi (ESA Türkiye)‘den alınan ürün ve sistemlerde yanlış ya da kötü kullanımdan kaynaklanan sebepler ve teknik dokümanda yer alan uygulama ve kurallar dışında kullanımdan dolayı oluşan sorunları garanti dışında kalır.
13.4 Ekipman ve sistemlerin montajı, ek işler, elektrik bağlantıları ve kurulum müşteri tarafından yürütülen işler olduğundan, garanti sadece ESA Elektronik Technology Ticaret Limited Şirketi (ESA Türkiye) tarafından teslim edilen ürünü kapsar.
13.5 ESA, tarafından satılan bir ürüne kullanım kitabında belirtilenler dışında bir yazılım yüklenmesi ya da orijinal üründe bir modifikasyon yapılması durumunda ürün garanti kapsamı dışına çıkar. Bu nedenle ESA Elektronik Technology Ticaret Limited Şirketi (ESA Türkiye) değiştirilmiş veya kullanım kılavuzunda bulunanlar dışında yazılım yüklemeleri yapılmış ürünler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
13.6 Alıcı, ESA tarafından temin edilen cihazların hatalı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı zararlarla kar kayıplarından dolayı ESA’yı her türlü sorumluluktan muaf tutar. Bu kaide, ürünlerin bedelsiz olarak tamir edilmiş veya değiştirilmiş olması hallerinde de geçerlidir. Alıcı, ASA’ya karşı her türlü taleplerinden peşinen ve sarih bir şekilde feragat ettiğini beyan eder.

 

14.TAMİR
14.1 Bizim onarım hizmetlerimizi kullanmak isterseniz müşteri Hizmetlerimize telefon açabilirsiniz. Tel. +90 216 4667033-34 ya da servis@esahmi-tr.com e-posta adresimize kod numarası, seri numarası ve sorunu açıklayan bir ileti de gönderebilirsiniz.
14.2 ESA elettronica SpA’ya bağlı şirketlerin olduğu ülkelerde tamir servisi için lütfen şirketlerimizle doğrudan irtibata geçiniz. Bulunduğunuz ülkede ESA elettronica SpA’ya bağlı bağlı şirket yoksa www.esa-automation.com web sitemizde bulunan “Bize Ulaşın” sayfasını kullanabilirsiniz.
14.3 Geri dönen ürünler için müşteri hizmetlerimiz size, geri dönen ürünle birlikte göndermeniz için RMA numarasını içeren bir onay notu gönderecektir.
14.4 RMA izni olmadan gönderilen herhangi bir ürün kabul etmek veya gönderene iade kararı ESA‘nın insiyatifindedir.
14.5 Doğrudan bir müşteri değilseniz ürün iadesi distribütör aracılığıyla yürütülmelidir.
14.6 Ürün gönderme maliyeti her zaman müşteri tarafından karşılanacak ancak ürünlerin garanti geçerlilik süreleri dahilinde olması durumunda maliyet ESA tarafından karşılanacaktır.
14.7 ESA Elektronik Technology Ticaret Limited Şirketi (ESA Türkiye),test sırasında herhangi bir hata ya da sorun tespit etmezse (aynı zamanda garanti altındaki ürünler için de geçerlidir) ürün tipine bağlı olarak müşteriye maliyeti yansıtılır. Müşteri bu maliyeti reddettiğinde ürün garanti kapsamından çıkar.
14.8 Tamirat faturalarında standart ödeme fatura kesiminden itibaren 30 gündür.
14.9 Garanti limitleri belirlenmiş ve tamir için üreticiye iade ürünler için sadece değiştirilen parçalar onarım gününden başlayarak 12 ay boyunca garanti altında olacaktır.
14.10 Burada yer alan satış şartlarında her zaman iptal ve değişiklik yapılabilir.
14.11 ESA elettronica S.p.A., kendisi tarafından sağlanan hizmetlerden istifade edilmesinden veya aktivasyonundan veyahut bu hizmetlerin verilmesinin sonlandırılamsından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı veya akdi veya gayri akdi akit veyahut bunların sonucu gelişebilecek her türlü özel zararlar nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. ESA elettronica S.p.A., beklenmedik durumlardan veya kendisi tarafından kontrol edilemeyen sebeplerden kaynaklanan hallerde akdi yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla sorumlu tutulamaz. ESA elettronica S.p.A.,Telefon hatlarının, elektrik akımının ve küresel veya ulusal ağların kötü çalışmasından kaynaklanabilecek servis hizmeti aksamalarından asla sorumlu tutulamaz. Müşteri, hizmetlerinden gecikmesinden, sonlandırılmasından veya iptalinden kaynaklanabilecek veya bunların sonucu olarak meydana gelen veri kayıplarından, internete girme imkansızlığından, bilgi gönderme ve alımından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve kaybından ESA elettronica S.p.A.’nın sorumlu olmayacağı hususunda mutabıktır. Hizmetlerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zararlar iddiasıyla ESA elettronica S.p.A.’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

15.YASALAR VE YÖNETMELİKLER
15.1 Bu genel satış şartlarında belirtilmeyen her husus için TTK ve BK’nin ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
15.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından mütevellit bütün ihtilafların çözüm yeri İstanbul Kartal Hukuk Mahkemeleri olup bu ihtilaflara tatbik edilecek mevzuat Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı olacaktır

A.YAZILIM TEKLİFİ İLE İLGİLİ EK NOTLAR

Mad. A1 – Uygulama yazılımı

ESA Elettronica S.p.A. tarafından geliştirilen Uygulama Yazılımı orijinal yürütülebilir formatta ve geliştirilen Uygulama Yazılım projesi olmadan müşteriye teslim edilmiştir.

Taraflar arasında yazılı olarak farklı bir şekilde anlaşmaya varılmadıkça ESA Elettronica SpA tarafından geliştirilen Uygulama Yazılımı ile ilgili müşteri herhangi bir münhasır hakkına sahip değildir.

Mad. A2 – Uygulama yazılımı faturalandırma

ESA Elettronica SpA tarafından geliştirilen ve tedarik edilen Uygulama Yazılımı müşteriye teslim yapılan ay sonunda fatura edilecektir.

Mad. A3 – Test faaliyeti

ESA Elettronica SpA tarafından sunulan Uygulama Yazılımı Geliştirme faaliyetleri müşterinin mülkiyetindeki makinenin test edilmesini kapsamaz.

Gerek duyması halinde makinenin test edilmesi için ESA Elettronica S.p.A.’dan teklif talep etmesi müşterinin sorumluluğundadır.

Testin açıkta müşteri tarafından talep edilmesi durumunda ESA Elettronica S.p.A ile müşteri arasında başka türlü anlaşılmamış ise teklifte belirtilen saat ücreti esas alınarak bir ücret çıkarılacaktır.

Mad. A4 – Test saati raporu

Tüm test faaliyetleri ESA Elettronica S.p.A’nın Proje ve Uygulama (P&A) departmanı tarafından alternatif olarak özel günlük raporların doldurulması ile belgelenmiştir; TEKNİK İŞLEM RAPORU (COM P07) veya TEKNİK DESTEK RAPORU (COM P08) hazırlandıktan sonra onay için müşteriye gönderilecektir.

Gönderilen rapor kabul için müşteri tarafından imzalanacaktır ve ESA Elettronica S.p.A.’ya geri gönderilecektir.

ESA Elettronica S.p.A., her halükarda, raporun gönderilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde müşteriden herhangi bir bildirim veya itiraz almaması durumunda günlük raporu kabul edilmiş varsayacaktır.

Mad. A5 – Test faaliyetinin faturalandırılması

Test faaliyetleri, işlerin yapıldığı aynı ayın sonunda fatura edilir.

Test işlemlerinin başladığı aynı ayda sona ermemesi durumunda işler ilerleyecek ve ilgili ayın sonunda tutar fatura edilecektir.

Mad. A6 – Makine ve çalışma parametreleri ve sorumluluktan muaf olmak

Gerek müşteri gerekse ESA Elettronica S.p.A. tarafından yapılmış olsun test sona erdiğinde makine ve çalışma parametreleri cd’si ile teslim edilen Uygulama Yazılımının test sırasında ayarlandığı gibi yani sadece müşterinin makinesine kurulan donanımdaki gibi bir kopyasını arşivlemek müşterinin sorumluluğundadır.

ESA Elettronica S.p.A., makine ve çalışma parametrelerinin yanlış girilmesi ve/veya kaydedilmesi ve/veya yüklenmesinin sonucu olarak müşterinin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ESA Elettronica S.p.A. müşteri tarafından ESA Elettronica S.p.A.’ya makine ve çalışma parametreleri verilmiş olması durumunda bile daha önce tarif edilen herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

Mad. A7 – Uygulama Yazılımı Kullanım Kılavuzu

ESA Elettronica S.p.A., daha önceden ve açıkça müşteri tarafından talep edilmedikçe geliştirilen uygulama yazılımı ile ilgili bir Kullanım Kılavuzu tedarik etmez.

Uygulama Yazılımı Kullanım Kılavuzu, hiçbir zaman Uygulama Yazılımı geliştirme konulu teklifte belirtilen fiyata dahil değildir.

Kullanım Kılavuzunun açıkça talep edilmesi durumunda bunun ücreti ayrı bir özel teklif ile müşteriye sunulacaktır.

Kullanım Kılavuzu, pdf formatında ve sadece İtalyanca dilinde ESA Elettronica S.p.A.’nın standart layout’una göre hazırlanmıştır.

Kılavuzun, yabancı dillere çevirisi dahil herhangi bir şekilde özelleştirilmesi müşteri tarafından önceden talep edilmelidir. Bunlar, ayrı bir teklifin konusu olacaktır.

B. DONANIM TEKLİF İLE İLGİLİ EK NOTLAR

Mad. B1 – Kurulum Teknik Kılavuzu

ESA Elettronica S.p.A., müşteriye elektronik PDF formatında donanım çözümleri Kurulum Teknik Kılavuzu tedarik eder.

Modüler donanım tedariği durumunda ESA Elettronica S.p.A. Müşteriye tedarik edilen ürünü oluşturan her bir kartın (I/O, Eksenler, vb.) PDF formatındaki bilgi formalarını ve kılavuzlarını sunar.

Tekli veya modüler donanım çözümü Kurulum Teknik Kılavuzu ESA Elettronica S.p.A.’nın standart layout’una göre ve sadece İtalyanca dilinde hazırlanmıştır.

Kılavuzun, yabancı dillere çevirisi dahil herhangi bir şekilde özelleştirilmesi müşteri tarafından önceden talep edilmelidir. Bunlar, ayrı bir teklifin konusu olacaktır.

Mad. B2 – Yazılım Lisansı

ESA Elettronica S.p.A. tarafından tedarik edilen ürünün çalışması için kullanılan işletim sistemi ve öngörüldüğü yerde diğer ticari uygulamaların yazılım lisansları ürünlerin arkasına uygulanan barkod etiketinden oluşmaktadır.

Olası backup veya diğer format atma destekleri (Pen Drive Usb, Cd Rom, vb.) teklifte belirtilen ücrete dahil değildir.

Bu söz konusu destek ürünleri müşterinin özel talebi üzerine ESA Elettronica S.p.A. tarafından tedarik edilebilirdir ve ayrı bir teklife tabidir.

Reset görüntüsü, ESA Elettronica S.p.A. tarafından geliştirilen uygulama yazılımının son versiyonuna aittir ve müşteriye gönderilen anda donanım cihazı üzerinde kurulu olan versiyondur.

Gerek müşteri gerekse ESA Elettronica S.p.A. tarafından yapılmış olsun test sona erdiğinde makine ve çalışma parametreleri cd’si ile teslim edilen Uygulama Yazılımının test sırasında ayarlandığı gibi yani sadece müşterinin makinesine kurulan donanımdaki gibi bir kopyasını arşivlemek müşterinin sorumluluğundadır.

Mad. B3 – Uygulama Yazılımı Kurulumu

Donanım üzerine Uygulama Yazılımının kurulmasını ESA Elettronica S.p.A.’dan talep etmek müşterinin sorumluluğundadır.

Talep edilmesi halinde ESA Elettronica S.p.A. sahip olduğu en son versiyondaki veya teslime konu versiyonda ve müşterinin mülkiyetindeki makinede kurulu donanım üzerinde denenmemiş olan versiyondaki Uygulama Yazılımını kuracaktır.

Test esnasında ayarlandığı gibi makine ve çalışma parametreleri cd’leri ile teslim edilen Uygulama Yazılımının bir kopyasını saklamak müşterinin sorumluluğundadır.

Uygulama Yazılımının ön kurulumu makinenin test edilmesi esnasında müşteri tarafından girilmesi ve güncelleştirilmesi gereken makine ve çalışma parametrelerini içermez.

ESA Elettronica S.p.A., makine ve çalışma parametrelerinin yanlış girilmesi ve/veya kaydedilmesi ve/veya yüklenmesinin sonucu olarak müşterinin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ESA Elettronica S.p.A. müşteri tarafından ESA Elettronica S.p.A.’ya makine ve çalışma parametreleri verilmiş olması durumunda bile daha önce tarif edilen herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

ÜRÜNLERE UYGULANAN GARANTİ KOŞULLARI

Garantinin geçerli olacağı koşullar nelerdir?

  • Garanti süresi, ürünün üretim tarihinden itibaren 18 aydır (imalat tarihi seri numarasının yanındaki etikette belirtilmiştir).
  • Arıza kanıtlanabilir bir imalat kusuruna atfedilebilir olmalıdır.
  • Cihazlarda ESA firmasına atfedilemeyen nedenlerden kaynaklı bozulmalar ve kurcalamalarda garanti geçersiz kalır.
  • Kurallarda şart koşulan ve belgelerimizde (Kurulum Folyoları/Kılavuzlar/Teknik Özellikler) belirtilen kullanım sınırlarına aykırı uygulamalar için kullanılan cihazlarda garanti geçersiz kalır.

Maliyetler nelerdir?

Her türlü durumda ürünün ESA firmasına sevkiyat masrafları müşteriye aittir.

İncelenmiş kusura sahip garanti süresi içindeki ürünler.

  • Ek maliyet yoktur (ESA firmasından müşteriye yapılacak sevkiyat ESA firmasına aittir)

İncelenmiş kusura sahip olmayan garanti süresi içindeki ürünler.

  • Kontrol maliyeti + sevkiyat maliyeti müşteriye aittir.

ESA firması müşteri tarafından belirtilen tüm koşullarda kontrolleri yapar ve şüpheye düşülmesi halinde Müşteri Hizmetleri tarafından müşteri aranır. Kusurla karşılaşılmazsa, ESA firması ilgili süreler ve muayene/arıza tespiti masraflarını karşılamak için bir kontrol ve test masrafı uygular; bu masraf ürün tipine göre değişiklik gösterir ve indirime tabi değildir.
Kontrol masrafı (diğer bir deyişle Check fee) kusurla karşılaşılmasa dahi uygulanacaktır.
Muayene/arıza tespiti testlerini yapabilmek için ayrıca analize tabi ürünün bazı bileşenlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Kontrol masrafı (diğer bir deyişle Check fee) onarıma tabi ürünün satış bedelinin en az %10’u ila en çok %85’i arasında değişiklik gösterebilir. Söz konusu değişiklik muhtemel arızanın analizi için gerekli sürelere, çeşitli bileşenlerin onarılabilirliklerindeki güçlüğe ve onarımın dahili yönetim maliyetine bağlıdır.
Masraflarla ilgili diğer bilgiler için çeşitli yerlerdeki Sipariş Yönetimi departmanına başvurun.
ESA firması, teknik işlem raporunu ekleyerek, harcama tahmininin yer aldığı bir iş emri gönderecek ve müşterinin onayını bekleyecektir.

Garanti dışı ürünler

  • Kontrol ve test maliyeti + muhtemel bileşen maliyeti / Değiştirilen tertibat + sevkiyat maliyeti müşteriye aittir.

ESA firması, teknik işlem raporunu ekleyerek, bir harcama iş emri gönderecek ve müşterinin onayını bekleyecektir.

Bileşen/tertibat değişimini reddetmesi halinde müşteri yalnızca ürün tipine göre değişiklik gösteren kontrol ve test masrafını ödeyecektir. Nakliye masrafları müşteriye aittir.

Onarımda hangi garantiler verilir?

  • Bu garanti, yalnızca değiştirilen bileşen/tertibat için onarım tarihinden itibaren 12 aydır.

Sonrasında başka bir bileşenin de dahil olduğu bir sorunun ortaya çıkması halinde yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.

Onarımdan sonraki 60 gün içinde onarımla ilişkilendirilebilecek bir sorunun ortaya çıkması halinde kontrol masrafı uygulanmaz, yalnızca değiştirilmiş olabilecek bileşen/tertibatın masrafı uygulanır (aynı bileşen/tertibat söz konusu olduğunda onarım 12 aylık garanti süresince ücretsiz olacaktır).

Ürünün orijinal garantisi ile onarımda verilen garanti arasında tutarsızlık olması halinde birincisi geçerlidir.

Hangi ürünler onarılmaz?

Garanti dışı ürünler ile satış bedeli 150,00 € altında olan ürünler onarılmaz.